• Osmanlı Mimarisinde 1. Murad- Çelebi Mehmet - 2. Murad ve Fatih Devri Eserleri ile Edirne
Osmanlı Mimarisinde 1. Murad- Çelebi Mehmet - 2. Murad ve Fatih Devri Eserleri ile Edirne

"Edirne şehrindeki Selatin-i Osmaniye sarayları evvela Selim Han Camii kurbinde Kavak Meydanı nam mahalde Eski Saray Edirne fatihi Gazi Murad-ı Hüdavendigar'ın ibtida-i fetihde bina eylediği saraydır.
Eski Edirne kıralları Manyas kapusu kurbinde sakinler imiş ba'de bu Eski Saray'ı Musa Çelebi tevsi'idüb kale misal burc u barusunı bir sur-i azim gibi bina ittirdi. Dairen madar beş bin adım ihata ider şekli murabbadan tülanice bir mihman seray-i sultanidir. Duvarlarının kaddi yirmi zira olub canib-i şimale açılur bir aded demir kapusu vardır Ba'de Süleyman han Engürüs seferine rağbet itmekte bu sarayı ve yeniçeri odalarını imar idüb kırk bin Yeniçeriyi amade iderek altı bin gılman-ı hassayı bu sarayda oturtmak üzere bu seray-ı atikı divan-hane aliler ve Has Oda büyük küçük Hazine Kiler Doğancılar Seferliler odalarıyla abadan itti amma bağ ve bağçesi yoktur. Lakin ab ü hevası zemini mürtefi olmakla latif ve mutedildir tarih-i binası 767 senedir asitane-i kadim olmağla bunda neşv ü nema bulan gılman-ı hassa ve sair enderünu birun huddamları elbette berhürdar ve muammer olub saadet-i dareyne nail olurlar. Kanun-ı Süleyman Han üzre bu seray-ı kadimde üç bin gulam-ı hassa taat ve ibadetle meşgul olub okuyub tekmil-i fünun iderek üç senede yoluyla Asitane-i Saadet'e gelüb mertebelarince Yeni Saray'a girüb hizmet-i Şehriyaride olurlar. İşte Edirne Sarayı böyle bir nazargah-ı selatindir. İla ahiri z-zaman dest-i Al-i Osman'da ma'mür ve abadan ola amin."

Evliya Çelebi