Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde: 1- Derneğin adı :” Kültür Konseyi Derneği”dir

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde: 2- Kimliğimizi oluşturan, tarihten süzülüp gelen günümüzden geleceğe uzanan maddi ve manevi değerler bütünü, kültürümüzdür. Herhangi bir sınıra bağlı kalmaksızın tarihimize mekân teşkil eden ve kültürümüzle etkileşim içindeki her yer kültür değerlerimizin coğrafyasını oluşturur. Dernek, kültürümüzü oluşturan bütün unsurların, dünya üzerine yayılan kültür coğrafyamız sathında tespiti, korunması, tanıtımı ve günümüz değerleriyle ifade edilerek gelecek nesillere aktarılması amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 •  Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ve faaliyet konusuyla ilgili umuma açık yarışmalar düzenlemek, ödüller ihdas etmek,
 • Gerekli mercilerden izinler alınarak okullar açar.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi, görüntülü, sesli, yazılı, manyetik ve elektronik ortamlarda her türlü kültürel ve ticari eseri üretmek, çoğaltmak, basmak ve bunları yurt içinde ve yurt dışında piyasaya arz etmek, bu amaçla telif hakları, lisans, patent ve benzeri hakları edinmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli faaliyetler, yarışmalar vb. düzenlemek ve ya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak, başarılı birey yetişmesini sağlamak, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Milletler arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,


 

Derneğin Faaliyet Alanı

Kültür Konseyi Derneği, Hiçbir kurumun, siyasi görüşün ve ideolojinin tarafı olmayan, bütün kültürlere karşı ön yargısız olma esasını benimseyen, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olup sosyo-kültürel alanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde: 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, üye olabilmek için, yapılacak başvuru öncelikle ilgili Kültür/Sanat çalışma grubunun tasvibinden geçirilir. Bilahare üyelik başvurusu, yapılacak ilk genel kurula getirilerek onaya sunulur. Ayrıca yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin üyeleri, derneğin kurucuları ve müracaatları üzerine genel kurulca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Genel Kurul kararı ile şeref üyesi olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde: 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ve diğer mükellefiyetlerini sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde:5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1.     Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, konu disiplin kuruluna havale edilerek, kurulda verilecek karar. Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılmak talebiyle Genel Kurula intikal ettirilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 

Üyelerin Hakları

Madde: 6- Her üyenin, Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma ve Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Şeref üyelerinin oy hakkı yoktur.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde:7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır.

Aidat Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu, Genel Kurulca belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Dernek Organları

Madde: 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu


 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde: 9- : Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul,3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmasa: üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

 

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanaklar tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, başkan vekili ve üç yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalama zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsili görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda ,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma Ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde: 10- Genel kurulda , aksine karar alınmamışşa,yönetim ,denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,genel kurul başkanının belirleteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyeleri salt çoğunluğuyla alınır.Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üç te iki çoğunluğuyla alınabilir.
 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde : 11- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kururları raporlarının görüşülmesi,Yönetim ve Denetim kururlarının ibrası,
 4. Derneğe üyelik için başvurmuş ve Yönetim Kurulunca Aday Üyeliğe kabul edilmiş olanların Dernek üyelerinin kabulü veya reddi,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütcenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 8. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek,yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirelecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğe federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin milletler arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 12. Derneğin vakıf kurulması,
 13. Derneğe fesih edilmesi,
 14. Yönetim Kurulunun diğer önerilerini incelenip karara bağlanması,
 15. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerinin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


 

Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Madde: 12- Yönetim Kurulu yedi asil ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir

Yönetim Kurulu,seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve sayman’ı belirler.

Yönetim Kurulu,bütün üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir.

Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar,toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki husuları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak ,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek,kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına sağlamak,
 6. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında Genel Kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye olmak üzere yapılan başvurular değerlendirilerek başvuranın Aday Üye olarak kabulü veya reddi.Aday Üyenin ilk Genel Kurula sunulması,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 12. Kültür ve Sanat Kurulları kurmak
 13. İktisadi İşletmeler kurmak veya kapatmak
 14. Derneğin amaç maddesinde bulunan çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlayabilmek için milli ve milletlerarası coğrafyada derneğe üye olmamakla beraber bu amaçları kabul eden hakiki ve hükmi şahısların tasvip ve imzalarına açılan,bir Kültür Konseyi sözleşmesi hazırlar. Hazırlanacak sözleşme;” Kültür Konseyi üyelerinin, hazırlanacak sözleşmede zikredilen esaslar çerçevesinde hareket edecekleri ” ve “dernek yönetiminin belirleyeceği konularda görev üstleneceklerini” ayrıca “Kültür Konseyi üyelerinin ihtiyaç hissedildiği takdirde yurt içinde ve yurtdışında alt kültür konseyleri kurulmasını Kültür Konseyi’ne teklif edebileceğini”; “Kültür Konseyinin 3 yılda bir veya gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulunca belirlenen gündemle toplanacağı” hususlarına ihtiva eder.

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde: 13- Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder.Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.Görevlerin etkin ve verimli yapılmasını teşvik ile birlikte bu konuda öncülük yapar.Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde: 14- Denetim Kurulu, üç asil ve yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğün gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Disiplin Kurulu

Madde: 15 – Disiplin Kurulu, üç asil ve iki yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Disiplin kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Disiplin Kurulu, derneğin amaç ve hedeflerine uygun davranmayan üyeler hususunda, Yönetim Kurulu tarafından ihraç veya cezalandırma amacıyla kurula sevk edilenler hakkında karar verir ve Disiplin Kurulu kararları Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konur.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde: 16- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden alınacak giriş aidatı ve aylık-yıllık aidatlar.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler


 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde: 17- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, mali mevzuat gerekli kıldığında bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasnıa göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

    Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

    Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

    Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

    Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

    İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzeli olarak bu deftere işlenir.

    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

 

Gelir Tablosu Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “ İşletme Hesabı Tablosu“ düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde: 18- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “ Alındı Belgesi ” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “ Gider Makbuzu “ düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “ Ayni Yardım Teslim Belgesi “ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “ Ayni Bağış Alındı Belgesi “ ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “ Alındı Belgeleri ” Yönetim Kurulu kararıyla, Matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmenliğin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde: 19- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 

 

Genel Kurul Sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “ Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

 1.     Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.


 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “ Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumundan yardım alınmadan önce” Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleime ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve bezeri belgenın bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “ Proje Bildirimi ”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi “ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 

 

Derneğin İç Denetimi

Madde: 20- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde: 21- Dernek, Genel Kurul’da kabul edilen bütçede bulunması halinde, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Temsilcilik Açma

Madde: 22- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.
 

 

Kültür ve Sanat Çalışma Grupları

Madde: 23- Yönetim Kurulu, herhangi bir sınıra bağlı kalmaksızın tarihimizle ve kültürümüzle ilgili her değere ait olan alanlarda çeşitli konu başlıkları altında çalışma grupları kurar. Bu çalışma grupları, aralarından seçecekleri bir başkan tarafından temsil edilirler ve çalışma gruplarının başkanları Sanat ve Kültür Danışma Kurulu hüviyetiyle en az üç ayda bir, bir araya gelirler. Her hangi bir çalışma grubu, başkanlık hususunda anlaşma sağlayamazsa, Yönetim Kurulu aralarından birini başkan olarak atar.
 

 

Kültür ve Sanat Kurulu Başkanı

Madde: 24- kültür ve Sanat Çalışma Grupları Başkanları, Kültür ve Sanat Kurulunu oluşturur ve kendi aralarında toplanarak bir başkan seçerler. Kültür ve Sanat Kurulu aralarında anlaşamazlarsa, Yönetim Kurulu aralarından birini başkan olarak atar.

Derneğin temsil ettiği kültür ve sanatın en üst düzey temsilcisi Kültür ve Sanat Konseyi Başkanıdır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy veremez.
 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde: 25- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda üçte bir çoğunluk aranır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları, asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde: 26- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “ tasfiye halinde” ibresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasından derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan bütün para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin bütün işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir sebebe dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 

 

Hüküm eksikliği

Madde: 28: – Kültür Konseyi Derneği kurucu üyelerinin isimleri:

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı: İmzası:

Uğur Derman

Ömer Faruk Berksan

Mehmet Güntekin

Metin Birsen Eriş

Cevdet Küçük

Muharrem Hilmi Şenalp

Mehmet Selim Derman

Çoşkun Yılmaz

Mustafa Uysal

Beşir Ayvaz

Hüseyin Kutlu

Mustafa İsen

Alev Alatlı

Ahmet Turan Alkan

Şekib Avdağiç

Şavaş Şafak Barkçin

Mehmet Akif Aydın

Çoşkun Çakır

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı: İmzası:

Özkul Eren

Mustafa Fayda

Mehmet Genç

Özkan Göksal

Semih İrteş

Mustafa Karaalioğlu

Bekir Karlığa

Mahmut Kaya

İskender Pala

Sadettin Ökten

Cumhur Tulay

Ahmet Korkut Tuna

Kerim Sinan Uluant

Sait Başer

Bu tüzük 28 ( yirmi sekiz ) madde ve 1 ( Bir ) geçici maddeden ibarettir.

 

Geçici Madde: 1- İlk Genel Kurula kadar derneğin yönetimi aşağıdaki isimler tarafından yürütülecektir.

Adı ve Soyadı: Görev Unvanı: İmzası:

Uğur Derman Başkan

Ömer Faruk Berksan Başkan Yardımcısı

Mehmet Güntekin Genel Sekreter

Çoşkun Yılmaz Muhasip

Metin Birsen Eriş Üye

Cevdet Küçük Üye

Muharrem Hilmi Şenalp Üye