Yönetmelikler

KÜLTÜR KONSEYİ DERNEĞİ


“Kültür Konseyi Büyük Ödülü” 
YÖNETMELİĞİ

 

  1. Kültür Konseyi Büyük Ödülü, Kültür Konseyi Sözleşmesi’nde ifade olunan, “Kültürümüz, kimliğimizi oluşturan, tarihten süzülüp gelen ve günümüzden geleceğe uzanan maddi ve manevi değerler bütünüdür” ifadesinden hareketle; bilim dallarından sanatlara ve zanaatlara kadar Kültür Konseyi Derneği’nin (KKD) ilgi alanı içine giren bütün sahalarda, kültürümüzün temel değerlerinin korunması, yaşatılması, tanıtılması ve değerlendirilerek geleceğe taşınması amaçlarıyla, hayatları boyunca hizmet veren bilim adamlarına, sanatkarlara, zanaatkarlara ve kurumlara veya kuruluşlara, çalışmalarının, çabalarının ve işlevlerinin milli kültüre, insanlık tarihine ve sanata katkılarına karşı toplumsal ve teşekkürün ifadesi olarak, “unutulmadıklarının ve unutulmayacaklarının” bir belgesi olarak verilir.


  2. Kültür Konseyi Büyük Ödülü, hayatta olan bilim adamı, sanatkâr, zanaatkâr veya kurumların yahut kuruluşların belirlenmiş olan sahada tek bir eserleri/işlevleri vesilesiyle değil, geçmişten itibaren çalışmalarının bütününün değerlendirilmesi ile çıkacak sonuca göre verilir.


  3. Kültür Konseyi Büyük Ödülü’ne aday gösterilen kişi, kurum yahut kuruluş, KKD üyelerinden bir kişi veya bir grup tarafından KKD yönetim Kurulu’na (YK) teklif edilir. KKD YK, gerek görürse adayların eserlerini/çalışmalarını/işlevini incelemek üzere kendi içinden veya Yönetim Kurulu dışından bir Danışma Kurulu oluşturur ve/veya Dernek bünyesinde konusunda kurulmuş olan Kültür ve Sanat Kurullarından bir rapor talep eder. Kurul’un raporu Dernek Yönetim Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Karar oyçokluğu esasına göre alınır. Kültür Konseyi Büyük Ödülü verilmesi kararlaştırıldığında, konun kamuoyuyla paylaşılması için toplantı düzenlenir.


  4. Kültür Konseyi Büyük Ödülü, ikinci bir defa aynı kişiye, kuruma veya kuruluşa aynı dalda olmak kaydıyla verilmez.


  5. Kültür Konseyi Büyük Ödülü, estetik ve sanatsal değeri haiz olarak hazırlanacak tek tip bir ödül amblemine ek olarak bir berattan ve gerektiğinde her yıl yeniden belirlenecek bir para ödülünden oluşur.
  6. Kültür Konseyi Büyük Ödülü’nün verilmesi, periyodik bir sürece bağlı olmayıp, uygun bulunan zaman aralıklarından ve değerlendirmelerden istifade edilir.


  7. Bu Yönetmelik 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerlidir ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.